รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
Total Citations : 71
Total Publications : 168
Journal Name : Journal of Health, Physical Education and Recreation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พราม อินพรม
ชื่อย่อของวารสาร : สพสท.
Abbreviation Name: TAHPER
ISSN : 0125-2674
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย / Association of Health Education, Physical Education and Recreation of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pram.inp@mahidol.ac.th, mayochon_t@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tahper/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
5
14
10
4
1
1
0
0
0
Publication
0
19
28
15
31
34
41
0
0
0
Citation / Publication
0
0.26
0.5
0.67
0.13
0.03
0.02
0
0
0