รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุทธิปริทัศน์
Journal Name : Suthiparithat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล
ชื่อย่อของวารสาร : สุทธิปริทัศน์
Abbreviation Name: Suthiparithat
ISSN : 2730-2709
E-ISSN : 2730-2717
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองการจัดการวารสารสุทธิปริทัศน์ (อาคาร 1 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / Dhurakij Pundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : dpujournal@dpu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-2690