รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุทธิปริทัศน์
Total Citations : 348
Total Publications : 803
Journal Name : Suthiparithat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล
ชื่อย่อของวารสาร : สุทธิปริทัศน์
Abbreviation Name: Suthiparithat
ISSN : 2730-2709
E-ISSN : 2730-2717
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองการจัดการวารสารสุทธิปริทัศน์ (อาคาร 1 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / Dhurakij Pundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : dpujournal@dpu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 0857-2690

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
16
30
50
90
36
39
20
5
2
1
Publication
27
31
31
82
72
95
79
91
76
0
Citation / Publication
0.59
0.97
1.61
1.1
0.5
0.41
0.25
0.05
0.03
0