รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
Total Citations : 261
Total Publications : 718
Journal Name : Sukhothai Thammathirat Open University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Sarisak Soontornchai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: STOUJournal
ISSN : 0857-6955
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 0-2504-7521-4
Email : tx.aaoffice@stou.ac.th
Website : www.stou.ac.th/Offices/Oaa/OaaOldPage/Professional/Train_Professional/stouJournal/index.asp
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
14
3
1
8
1
1
0
0
0
0
Publication
19
20
18
20
16
18
15
14
16
0
Citation / Publication
0.74
0.15
0.06
0.4
0.06
0.06
0
0
0
0