รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
Journal Name : Sukhothai Thammathirat Open University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Sarisak Soontornchai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: STOUJournal
ISSN : 0857-6955
E-ISSN : 2697-374X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tx.aaoffice@stou.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :