รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
Total Citations : 279
Total Publications : 718
Journal Name : Sukhothai Thammathirat Open University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Sarisak Soontornchai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: STOUJournal
ISSN : 0857-6955
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tx.aaoffice@stou.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
15
3
2
9
2
1
2
1
0
0
Publication
19
20
18
20
16
18
15
14
16
0
Citation / Publication
0.79
0.15
0.11
0.45
0.13
0.06
0.13
0.07
0
0