รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Total Citations : 202
Total Publications : 242
Journal Name : Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
ชื่อบรรณาธิการ : Assist.Prof.Dr. Somkiat Phornphisutthimas
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Res. Unit Sci.Technol. Environ. Learning
ISSN : 1906-9790
E-ISSN : 2651-074X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somkiatp@g.swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
25
22
30
48
30
27
10
0
3
0
Publication
20
20
20
24
22
31
32
26
21
11
Citation / Publication
1.25
1.1
1.5
2
1.36
0.87
0.31
0
0.14
0