รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารห้องสมุด
Total Citations : 202
Total Publications : 254
Journal Name : T.L.A. Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TLA
ISSN : 0857-0086
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนศรีบูรพา 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / Thai Library Association (TLA)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tla.bulletin@gmail.com, namtipstou@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
5
1
4
3
0
2
3
0
0
Publication
13
12
13
14
15
13
13
11
13
7
Citation / Publication
0.31
0.42
0.08
0.29
0.2
0
0.15
0.27
0
0