รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารห้องสมุด
Journal Name : T.L.A. Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TLA
ISSN : 0857-0086
E-ISSN : 2730-4086
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนศรีบูรพา 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / Thai Library Association (TLA)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tla.bulletin@gmail.com, namtipstou@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :