รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารหาดใหญ่วิชาการ
Journal Name : Hatyai Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HAJ
ISSN : 1686-1868
E-ISSN : 2651-1614
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เจ้าของ : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ / Office of Research and Development, Hatyai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : hu_apc@hu.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :