รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอักษรศาสตร์
Total Citations : 174
Total Publications : 260
Journal Name : Journal of Letters
ชื่อบรรณาธิการ : Assist.Prof.Kanya Wattanagun, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JL
ISSN : 0125-4820
E-ISSN : 2586-9736
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jofletters@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
4
21
2
1
4
7
1
2
0
Publication
13
15
15
11
11
15
15
16
0
3
Citation / Publication
0
0.27
1.4
0.18
0.09
0.27
0.47
0.06
0
0