รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอักษรศาสตร์
Journal Name : Journal of Letters
ชื่อบรรณาธิการ : Naya Sucha-xaya, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JL
ISSN : 0125-4820
E-ISSN : 2586-9736
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jofletters@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University