รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Population and Social Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Churnrurtai Kanchanachitra
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPSS
ISSN :
E-ISSN : 2465-4418
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya Campus 999 Phutthamonthon 4 Road Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170
 • อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
 • เจ้าของ : Thai Association of Population and Social Researchers
  จำนวนฉบับต่อปี : 4
  Email : jpss.ipsr@gmail.com, churnrurtai.kan@mahidol.edu
  Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0857-717X
 • An online-only Journal