รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 102
Total Publications : 261
Journal Name : Journal of Population and Social Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Churnrurtai Kanchanachitra
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPSS
ISSN :
E-ISSN : 2465-4418
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
เจ้าของ : Thai Association of Population and Social Researchers
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jpss.ipsr@gmail.com, churnrurtai.kan@mahidol.edu
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-717X

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
8
6
6
8
1
5
0
2
0
Publication
13
14
14
14
15
8
25
23
24
1
Citation / Publication
0.62
0.57
0.43
0.43
0.53
0.13
0.2
0
0.08
0