รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Population and Social Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Churnrurtai Kanchanachitra
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPSS
ISSN :
E-ISSN : 2465-4418
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
เจ้าของ : Thai Association of Population and Social Researchers
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jpss.ipsr@gmail.com, churnrurtai.kan@mahidol.edu
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-717X