รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Total Citations : 109
Total Publications : 273
Journal Name : Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JASU
ISSN : 0857-2038
E-ISSN : 2672-9709
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Faculty of Arts, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.arts.su@gmail.com, jchanlun@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
3
3
6
1
0
1
4
0
0
Publication
20
21
22
21
17
18
20
20
10
0
Citation / Publication
0.35
0.14
0.14
0.29
0.06
0
0.05
0.2
0
0