รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Journal Name : AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NUR_FTU
ISSN : 1905-7520
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / Graduate School, Fatoni University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fariddoloh@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.8 No.14 2013) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา | AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, YALA ISLAMIC UNIVERSITY