รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : KKU Journal of Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์
ชื่อย่อของวารสาร : วอ.มข.
Abbreviation Name: KKUJM
ISSN :
E-ISSN : 2985-1793
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : wiraporn.po@gmail.com
Website : http://www.kkujm.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1685-3091
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2015)
  • An online-only Journal