รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : KKU Journal of Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์
ชื่อย่อของวารสาร : วอ.มข.
Abbreviation Name: KKUJM
ISSN : 2465-454X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : wiraporn.po@gmail.com
Website : http://www.kkujm.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1685-3091, วารสารอายุรศาสตร์อีสาน | I-San Journal of Internal Medicine