รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอายุรศาสตร์อีสาน
Journal Name : I-San Journal of Internal Medicine
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-3091
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2465-454X, วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal of Medicine ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป