รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
Total Citations : 30
Total Publications : 152
Journal Name : Mekong-Salween Civilization Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NUKS
ISSN : 1906-7682
E-ISSN : 2651-2114
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร / Institute of Mekong-Salween Civilization Studies, Naresuan Univeristy
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sjarintorns@hotmail.com , mekong_salween@nu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnuks
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
2
1
8
3
3
3
2
1
0
Publication
11
5
13
15
20
18
20
22
12
4
Citation / Publication
0.09
0.4
0.08
0.53
0.15
0.17
0.15
0.09
0.08
0