รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
Journal Name : Mekong-Salween Civilization Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MSCSJ
ISSN :
E-ISSN : 3027-6284
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sjarintorns@hotmail.com, mekong_salween@nu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jnuks
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-7682, eISSN: 2651-2114
  • An online-only Journal