รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอาหารและยา
Total Citations : 193
Total Publications : 292
Journal Name : FDA Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายธนศักดิ์ ประเสริฐสาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-1180
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : academic@fda.moph.go.th, academic7259@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Thai Food and Drug Journal ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
11
12
24
15
14
15
6
3
0
0
Publication
26
26
22
27
25
26
15
21
0
0
Citation / Publication
0.42
0.46
1.09
0.56
0.56
0.58
0.4
0.14
0
0