รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอาหารและยา
Journal Name : FDA Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายธนศักดิ์ ประเสริฐสาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-1180
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : academic@fda.moph.go.th, academic7259@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2730-3179