รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
Total Citations : 38
Total Publications : 141
Journal Name : Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: e-JODIL
ISSN :
E-ISSN : 2287-0326
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Institute for Research and Development, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : e-jodil@stou.ac.th, suradet.ath@stou.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
1
2
5
8
16
3
1
0
Publication
0
0
8
16
17
20
23
26
24
7
Citation / Publication
0
0
0.13
0.13
0.29
0.4
0.7
0.12
0.04
0