รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
Journal Name : Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: e-JODIL
ISSN :
E-ISSN : 2287-0326
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Institute for Research and Development, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : e-jodil@stou.ac.th, suradet.ath@stou.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :