รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
Total Citations : 1
Total Publications : 99
Journal Name : ASEAN Journal of Open and Distance Learning
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJODL
ISSN : 2232-0814
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Institute for Research and Development, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : distance.stou@gmail.com
Website : https://ajodl.oum.edu.my/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
5
16
15
16
18
13
16
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0