รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตร
Total Citations : 692
Total Publications : 653
Journal Name : Journal of Agriculture
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOA
ISSN : 0857-0841
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ‎Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : agjournal22@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
48
39
30
57
70
80
57
25
0
0
Publication
32
32
30
31
35
43
44
47
45
5
Citation / Publication
1.5
1.22
1
1.84
2
1.86
1.3
0.53
0
0