รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตร
Journal Name : Journal of Agriculture
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOA
ISSN : 0857-0841
E-ISSN : 2630-029X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ‎Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : agjournal22@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :