รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Total Citations : 264
Total Publications : 567
Journal Name : King Mongkut’s Agricultural Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุกัญญา แย้มประชา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-0108
E-ISSN : 2651-2203
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานงานวารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ajournal@kmitl.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ : Print ISSN (เดิม) : 0857-0108 ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตั้งแต่วารสารปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.37 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
14
23
22
12
14
19
11
7
0
0
Publication
46
36
34
27
32
42
49
52
2
1
Citation / Publication
0.3
0.64
0.65
0.44
0.44
0.45
0.22
0.13
0
0