รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Journal Name : King Mongkut’s Agricultural Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-0108
E-ISSN : 2651-2203
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานงานวารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ajournal@kmitl.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ : Print ISSN (เดิม) : 0857-0108 ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตั้งแต่วารสารปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.37 No.1 2019) เป็นต้นไป