รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรพระวรุณ
Journal Name : Prawarun Agricultural Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Rapassa Chantasri
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Prawarun Agr. J.
ISSN : 1685-8379
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Agricultural Techology, Rajabhat Maha sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prawarun.j@rmu.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :