รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
Journal Name : Kasetsart Applied Business Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ณัฐุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KAB
ISSN : 1906-0254
E-ISSN : 2539-6250
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart Business School, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ladda.s@ku.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ : ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว