รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
Total Citations : 60
Total Publications : 49
Journal Name : Kasetsart Applied Business Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ณัฐุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KAB
ISSN : 1906-0254
E-ISSN : 2539-6250
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart Business School, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ladda.s@ku.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/KAB/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
5
4
3
10
6
8
3
0
Publication
0
0
8
8
7
8
8
10
0
0
Citation / Publication
0
0
0.63
0.5
0.43
1.25
0.75
0.8
0
0