รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
Journal Name : Kasetsart Applied Business Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Nattawoot Koowattanatianchai (ผศ. ดร.ณัฐุฒิ คูวัฒนเธียรชัย)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KAB
ISSN :
E-ISSN : 2985-2277
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart Business School, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kabjournal@ku.ac.th, thongpan.k@ku.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-0254, eISSN: 2539-6250
  • An online-only Journal