รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกื้อการุณย์
Journal Name : Kuakarun Journal of Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Duangrat Kaveenuntachai (ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KJN
ISSN : 0858-3080
E-ISSN : 2730-1370
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : duangrat@nmu.ac.th, kjnnmu2560@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :