รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกื้อการุณย์
Total Citations : 633
Total Publications : 324
Journal Name : Kuakarun Journal of Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KJN
ISSN : 0858-3080
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : peeranan@nmu.ac.th, kjnnmu2560@gmail.com, kanokwan_sa@nmu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
11
85
93
149
90
55
22
16
2
0
Publication
15
16
16
44
22
26
25
30
27
0
Citation / Publication
0.73
5.31
5.81
3.39
4.09
2.12
0.88
0.53
0.07
0