รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
Total Citations : 34
Total Publications : 125
Journal Name : JSN Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Tasanee Methapisit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jsn journal
ISSN : 2229-1997
E-ISSN : 2586-937X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย / Japanese Studies Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsn.jsat@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
1
1
1
11
6
9
1
2
0
Publication
5
2
3
3
11
18
31
36
16
0
Citation / Publication
0.4
0.5
0.33
0.33
1
0.33
0.29
0.03
0.13
0