รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
Journal Name : JSN Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Yupaka Fukushima
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jsn journal
ISSN : 2229-1997
E-ISSN : 2586-937X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย / Japanese Studies Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fyupaka@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsn
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :