รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
Journal Name : The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SCNJ
ISSN : 2408-1051
E-ISSN : 2651-2270
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เจ้าของ : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sc.net.journal@gmail.com, jock2667@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/scnet
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :