รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Smith Eiamsa-ard
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Res. Appl. Mech. Eng.
ISSN : 2229-2152
E-ISSN : 2697-424X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
เจ้าของ : Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kpongjet@gmail.com, kppongje@kmitl.ac.th, jrame.tsme@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jrame
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :