รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
Total Citations : 573
Total Publications : 454
Journal Name : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Sugalya Amatachaya
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMTPT
ISSN : 0857-6653
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sugalya.ama@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology / Health Professions
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2730-1990, E-ISSN : 2730-2008, Archives of Allied Health Sciences (Index Vol.32 No.2 2020 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
77
56
19
28
6
2
3
1
0
0
Publication
31
36
31
32
30
35
32
35
0
0
Citation / Publication
2.48
1.56
0.61
0.88
0.2
0.06
0.09
0.03
0
0