รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
Total Citations : 54
Total Publications : 88
Journal Name : Journal of Food Technology, Siam University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFTSU
ISSN : 1686-3070
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ห้อง 14-106 ชั้น 1 อาคาร 14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสยาม / Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somruedee.tha@siam.edu
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
6
5
5
5
2
0
3
0
0
Publication
0
6
5
7
8
7
6
12
13
0
Citation / Publication
0
1
1
0.71
0.63
0.29
0
0.25
0
0