รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
Journal Name : Journal of Food Technology, Siam University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFTSU
ISSN : 1686-3070
E-ISSN : 2651-1169
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ห้อง 14-106 ชั้น 1 อาคาร 14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสยาม / Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kanjana@siam.edu
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :