รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
Journal Name : Journal of Southern Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Nitsri Sangduen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.SCT
ISSN :
E-ISSN : 2985-0045
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เจ้าของ : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ / Southern College of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.sct@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN : 1906-0807, E-ISSN : 2539-7281
  • An online-only journal