รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Total Citations : 220
Total Publications : 314
Journal Name : Information Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr.Sakchai Tangwannawit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ITJ
ISSN : 1685-8573
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Information Technology, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itjournal@it.kmutnb.ac.th; sakchai.t@it.kmutnb.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
17
23
31
19
15
9
4
1
1
0
Publication
20
44
22
20
21
20
20
10
15
10
Citation / Publication
0.85
0.52
1.41
0.95
0.71
0.45
0.2
0.1
0.07
0