รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Journal Name : Information Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr.Sakchai Tangwannawit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ITJ
ISSN : 1685-8573
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Information Technology, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itjournal@it.kmutnb.ac.th; sakchai.t@it.kmutnb.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :