รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
Journal Name : Suranaree Journal of Social Science
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Sirinthorn Seepho
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Suranaree J. Soc. Sci.
ISSN : 1905-9329
E-ISSN : 2651-088X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Suranaree Journal of Social Science, Research Department, Institute of Social Technology, 111 University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000
เจ้าของ : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sjss@sut.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :