รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Total Citations : 91
Total Publications : 223
Journal Name : Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof. Surajate On-rit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Journal of Ind Tech UBRU
ISSN : 2651-1282
E-ISSN : 2651-1290
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ind-journal@ubru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 2229-1210

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
3
15
16
14
15
15
8
2
0
Publication
21
21
18
20
31
28
30
30
24
0
Citation / Publication
0.14
0.14
0.83
0.8
0.45
0.54
0.5
0.27
0.08
0