รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal Name : Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Surajate On-rit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Journal of Ind Tech UBRU
ISSN : 2651-1282
E-ISSN : 2651-1290
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ind-journal@ubru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2229-1210