รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Journal Name : Education and Communication Technology Journal = ECT Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.พงศ์ศิษฏ์ ไทยสีหราช
ชื่อย่อของวารสาร : ect journal
Abbreviation Name: ect journal
ISSN : 1686-5375
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ. แจ้งวัฒนะ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : ectjournal@stou.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :