รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Total Citations : 37
Total Publications : 81
Journal Name : Education and Communication Technology Journal = ECT Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.พงศ์ศิษฏ์ ไทยสีหราช
ชื่อย่อของวารสาร : ect journal
Abbreviation Name: ect journal
ISSN : 1686-5375
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ. แจ้งวัฒนะ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : ectjournal@stou.ac.th
Website : https://oet.stou.ac.th/ect-journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Publication
0
5
12
7
0
10
8
7
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0