รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชกรรมไทย
Journal Name : Thai Journal of Pharmacy Practice
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Sanguan Lerkiatbundit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Pharm Prac
ISSN :
E-ISSN : 1906-5574
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Sanguan.L@psu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJPP
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :