รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชกรรมไทย
Total Citations : 298
Total Publications : 340
Journal Name : Thai Journal of Pharmacy Practice
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Sanguan Lerkiatbundit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Pharm Prac
ISSN :
E-ISSN : 1906-5574
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Sanguan.L@psu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
17
16
27
29
54
51
32
16
18
0
Publication
4
5
10
8
28
41
45
52
73
74
Citation / Publication
4.25
3.2
2.7
3.63
1.93
1.24
0.71
0.31
0.25
0