รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Journal Name : Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Mahidol Univ J Pharm Sci
ISSN : 0125-1570
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Pharmacy, Mahidol University, 447 Sri Ayudthaya Rd., Rachathevee, Bangkok, Thailand 10400
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of pharmacy, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : pymujps@mahidol.ac.th, mullika.tra@mahidol.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2586-8195, E-ISSN : 2586-8470, Pharmaceutical Sciences Asia (Vol.44 No.2 2017 - present)