รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
Journal Name : Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Denpong Patanasethanont
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Isan J Pharm Sci, IJPS
ISSN : 1905-0852
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Mahasarakham University, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ijps_thailand@yahoo.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/IJPS
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :