รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐกิจและสังคม
Total Citations : 225
Total Publications : 523
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : นายมนตรี บุญพาณิชย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-0892
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบ กทม. 10100
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=economic_magazine
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
3
5
10
4
5
1
0
0
0
Publication
33
24
39
27
24
18
25
7
0
0
Citation / Publication
0.06
0.13
0.13
0.37
0.17
0.28
0.04
0
0
0