รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา
Total Citations : 4
Total Publications : 58
Journal Name : Burapha Journal of Political Economy
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPE
ISSN : 2287-0660
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Political Science and Law, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yrungnapa2002@hotmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pegbuu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
14
14
16
14
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.14
0
0
0
0