รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Total Citations : 110
Total Publications : 111
Journal Name : Applied Economics Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Rewat Thamma-Apiroam, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AEJ
ISSN : 2586-9124
E-ISSN : 2586-9132
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Economics, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aej.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0858-9291, วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Kasetsart University Journal of Economics

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
4
5
16
4
1
2
5
0
0
Publication
10
10
14
11
9
9
8
13
9
6
Citation / Publication
0.7
0.4
0.36
1.45
0.44
0.11
0.25
0.38
0
0