รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
Total Citations : 33
Total Publications : 96
Journal Name : Economics and Public Policy Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EPJ
ISSN : 1906-8522
E-ISSN : 2630-0028
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : epjswu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/econswu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1905-0461, วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ | Srinakharinwirot Economics Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  9
  3
  2
  3
  1
  1
  4
  3
  0
  0
  Publication
  15
  12
  8
  6
  6
  8
  10
  11
  0
  0
  Citation / Publication
  0.6
  0.25
  0.25
  0.5
  0.17
  0.13
  0.4
  0.27
  0
  0