รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารแพทย์นาวี
Total Citations : 78
Total Publications : 109
Journal Name : Royal Thai Navy Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาเอก นพ. เรวัตร กิจณรงค์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RTNNMDjournal
ISSN : 0125-6971
E-ISSN : 2672-9555
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 504/56 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : กรมแพทย์ทหารเรือ / Naval Medical Department
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nmdjournal.editor@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
6
7
4
29
15
6
0
Publication
0
0
0
17
14
15
26
37
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.35
0.5
0.27
1.12
0.41
0
0