รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 6
Total Publications : 84
Journal Name : Journal of Project in Computer Science and Information Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PJ Journal
ISSN : 2586-9957
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itcenter@rmu.ac.th, Project.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/project-journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
2
0
2
1
0
Publication
0
0
0
0
21
20
21
22
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.05
0.1
0
0.09
0
0