รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโภชนาการ
Total Citations : 101
Total Publications : 103
Journal Name : Journal of Nutrition Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JNAT
ISSN : 2586-8772
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 128/107 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เจ้าของ : สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jnatthailand2017@gmail.com; kunchit.jud@mahidol.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Medicine / Health Professions
หมายเหตุ : Print ISSN (เดิม) : 0125-6955

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
1
0
3
1
2
0
1
0
Publication
4
11
0
0
6
6
6
11
0
3
Citation / Publication
0.5
0.18
0
0
0.5
0.17
0.33
0
0
0