รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
Total Citations : 61
Total Publications : 148
Journal Name : Thai Journal of Dermatology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Natta Rajatanavin
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Dermatol
ISSN : 0125-8680
E-ISSN : 2651-2106
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย / Dermatological Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : dermthai@gmail.com, contact@dst.or.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJD/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
24
19
15
22
24
22
22
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0