รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรคมะเร็ง
Total Citations : 246
Total Publications : 203
Journal Name : Thai Cancer Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ
ชื่อย่อของวารสาร : ว โรคมะเร็ง
Abbreviation Name: Thai Cancer J
ISSN : 0125-2038
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารโรคมะเร็ง กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : thaicancerj@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TCJ/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
18
19
29
18
8
4
0
0
0
0
Publication
17
18
16
19
17
16
16
16
0
0
Citation / Publication
1.06
1.06
1.81
0.95
0.47
0.25
0
0
0
0