รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรคเอดส์
Total Citations : 350
Total Publications : 167
Journal Name : Thai AIDS Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารโรคเอดส์
Abbreviation Name: ThaiAIDSJournal
ISSN : 0857-8575
E-ISSN : 2651-0987
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข อาคาร 2 ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 4 88/21 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of AIDS, TB and STIs, Department of Disease Control, Ministry of Public Health
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : aidsstijournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
6
8
0
2
2
2
1
0
0
Publication
10
15
17
15
13
14
12
14
11
0
Citation / Publication
0.3
0.4
0.47
0
0.15
0.14
0.17
0.07
0
0