รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
Total Citations : 627
Total Publications : 969
Journal Name : Journal of Hematology and Transfusion Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Sasitorn Bejrachandra, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Hematol Transfus Med
ISSN : 0858-2025
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (National Blood Centre, Thai Red Cross Society) ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sasitorn.bej@mahidol.ac.th, nbcjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology / Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
34
32
22
15
16
8
0
0
0
0
Publication
35
33
34
34
33
37
37
38
6
0
Citation / Publication
0.97
0.97
0.65
0.44
0.48
0.22
0
0
0
0