รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
Total Citations : 24
Total Publications : 55
Journal Name : Thai Journal of Operations Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJOR
ISSN : 2287-0210
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบิหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Applied Statistics, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kamaruchkul@gmail.com, orjournal.th@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJOR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Mathematics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
4
3
9
1
3
2
1
0
Publication
0
0
10
6
9
8
11
8
3
0
Citation / Publication
0
0
0.4
0.5
1
0.13
0.27
0.25
0.33
0