รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารไทยคดีศึกษา
Total Citations : 56
Total Publications : 222
Journal Name : The Journal of the Thai Khadi Research Institute
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารไทยคดี
Abbreviation Name: Thai Khadi Journal
ISSN : 1686-0667
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200
เจ้าของ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thai Khadi Research Institute, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tkri.tu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
1
3
5
5
1
0
0
0
Publication
14
11
14
13
12
12
13
14
14
0
Citation / Publication
0.14
0.18
0.07
0.23
0.42
0.42
0.08
0
0
0