รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารไทยศึกษา
Total Citations : 48
Total Publications : 127
Journal Name : Journal of Thai Studies
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTS
ISSN : 1686-7459
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chula.its.journal@gmail.com
Website : http://www.thaistudiesjournal.org
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
6
6
8
1
3
2
1
0
0
Publication
13
5
15
13
11
10
13
12
14
0
Citation / Publication
0
1.2
0.4
0.62
0.09
0.3
0.15
0.08
0
0