รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
Total Citations : 202
Total Publications : 201
Journal Name : Research Methodology and Cognitive Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-6740
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เจ้าของ : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา / College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pattrawadee@buu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMCS
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552 (Vol.6 No.2 October 2008-March 2009) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | Journal of Education Research and Measurement, Burapha University

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  7
  21
  15
  16
  27
  18
  13
  3
  0
  0
  Publication
  18
  17
  19
  19
  18
  20
  23
  25
  0
  0
  Citation / Publication
  0.39
  1.24
  0.79
  0.84
  1.5
  0.9
  0.57
  0.12
  0
  0  ***กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI