รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาสารทันตสาธารณสุข
Total Citations : 249
Total Publications : 70
Journal Name : Thai Journal of Dental Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เพ็ญแข ลาภยิ่ง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Th Dent PH J, Th Dent Public Health J
ISSN : 0858-6527
E-ISSN : 2673-0065
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักทันตสาธารณสุข (กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย (อาคาร 5 ชั้น 3) กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย / Bureau of Dental Health, Department of Health
จำนวนฉบับต่อปี : 1
โทรศัพท์ : +6681 6596 812, +662 590 4213
Email : thdphjo@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
10
7
8
11
9
1
1
0
0
Publication
0
0
0
11
19
19
16
5
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.73
0.58
0.47
0.06
0.2
0
0